• page_head_bg

تحلیل ساختاری

آباکوس

بهبود کیفیت: طرحی قابل اجرا برای مشکل کیفیت ارائه دهید.

انتخاب مواد

کمک به مشتری برای جمع آوری مواد مورد نیاز، تجزیه و تحلیل تنش و تغییر شکل و انتخاب مواد مناسب.

structuralImg1

فشار نقطه ای در موقعیت های مختلف به شدت تغییر می کند، تغییر شکل و تاب برداشتن اجتناب ناپذیر است.

structuralImg2

فرآیند قالب گیری تزریقی: فرآیند قالب گیری را توصیه کنید و مرجعی را برای آزمایش نمونه ارائه دهید.

آزمایش سقوط توپ دمنده حرارتی، تجزیه و تحلیل استرس پوشش (راست).

structuralImg3
structuralImg4
structuralImg5
structuralImg6

پس از تنظیم ضخامت، موازی بودن قطعه کار به طور قابل توجهی بهبود می یابد